Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden “My Vastiau”

My Vastiau is een gemeenschapsprogramma voorbehouden voor klanten van Vastiau-Godeau in België.
Titularis van de website My Vastiau
De website My Vastiau worden beheerd door Etablissements Vastiau-Godeau NV
Adres: Steenweg naar Halle 1, 1652 Alsemberg, België
Ondernemingsnummer: BE 0400.922.972
Telefoon klantendienst: 02/383 06 00
E-mail: marketing@vastiau.be

Lidmaatschap

De klantenkaart bij Vastiau-Godeau wordt gratis verstrekt op eenvoudig verzoek in de winkel of via het online formulier op de website. Ze is voorbehouden voor meerderjarige Vastiau-Godeau klanten als fysieke personen die een aankoop doen in onze winkel. De klantenkaart is geen betalingsmiddel en kan in geen geval aanleiding geven tot geldelijke vergoeding. De klantenkaart is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Alleen het lid kan klantenpunten sparen en heeft recht op de voordelen hieronder beschreven. Elke persoon heeft recht op één kaart. Vastiau-Godeau behoudt zich het recht om hier te allen tijde het bewijs van te vragen.

Geldingsduur van de klantenkaart

Het lidmaatschap tot My Vastiau is niet beperkt tot een bepaalde duur.

Voordelen van MY VASTIAU

• Exclusieve voordelen op het gehele gamma
• Toegang tot My Mag, het digitale magazine van Vastiau-Godeau
• Korting van 25% bij het huren van een bestelwagen voor de eerste drie uur.

Persoonlijke gegevens

Om een klantenkaart te krijgen moet het lid de volgende gegevens verstrekken aan Vastiau-Godeau: voornaam, naam, e-mailadres, volledig adres, geboortedatum, aantal gezinsleden en aantal inwonende kinderen. Deze informatie is nodig voor de inschrijving bij My Vastiau en om toegang te krijgen tot de voordelen van My Vastiau. Het lid draagt alleen de verantwoordelijkheid voor de gegevens die hij aan Vastiau-Godeau verstrekt. Door in te schrijven als lid van My Vastiau, bevestigt elk lid dat aan deze voorwaarden is voldaan. Bijgevolge is Vastiau-Godeau niet aansprakelijk voor alle onvolledige of onjuiste informatie. Ingeval van verandering van zijn persoonlijke gegevens dient het lid Vastiau-Godeau in de winkel of op de website te informeren. Volgens de wet van 8 december 1992, hebben klanten het recht om vrij hun gegevens in te kijken, te weerleggen en te corrigeren.

Wijziging, opschorting, opheffing van My Vastiau

My Vastiau en de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door Vastiau-Godeau gewijzigd, opgeschort of opgeheven worden. In dat geval worden de leden door My Vastiau geïnformeerd. Geen enkele wijziging geeft recht tot een vergoeding voor de leden.
Vastiau-Godeau stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verspreide informatie op de website My Vastiau zo volledig en nauwkeurig als mogelijk is. Bepaalde producten en verpakkingen die worden getoond op de website kunnen licht afwijken van de producten en verpakkingen die worden verkocht. De informatie die wordt gecommuniceerd op de website is gebaseerd op de meeste recente gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Vastiau-Godeau verwerpt elke aansprakelijkheid in het geval van eventuele vergissingen. Vastiau-Godeau behoudt zich verder het recht voor om op elk moment haar website of de samenstelling van haar producten te wijzigen. Eventuele fouten of onnauwkeurigheden zullen worden gecorrigeerd binnen een redelijke termijn nadat hiervan kennis werd gegeven aan Vastiau-Godeau. Elke fout kan worden gerapporteerd aan mail@vastiau.be Vastiau-Godeau stelt alles in het werk om de veiligheid van haar website te waarborgen. Zij is in geen geval aansprakelijk voor wijzigingen die op ongeoorloofde wijze door een derde werden aangebracht.

Verlies of diefstal van de klantenkaart

Ingeval van verlies of diefstal van de klantenkaart moet het lid dit in de winkel of via mail (mail@vastiau.be) melden. Een nieuwe kaart zal dan worden verstrekt. Vastiau-Godeau kan niet aansprakelijk worden gehouden ingeval van bedrieglijk gebruik van de rekening van een klant ingeval van verlies of diefstal van een klantenkaart.

Verbreking op initiatief van Vastiau-Godeau

Vastiau-Godeau behoudt zich het recht om het lidmaatschap tot dit communautair programma op te schorten of definitief op te heffen en/of het gebruik van de voordelen te weigeren aan een klant die aankopen doet door middel van gestolen of verduisterde betalingsmiddelen, of betalingsmiddelen zonder provisie, of alsnog ingeval van verzuim aan respect van de onderhavige gebruiksvoorwaarden en /of klaarblijkelijk bedrieglijk gebruik van dit gemeenschapsprogramma en zijn voordelen.

Intellectuele eigendomsrechten

De website My Vastiau of ieder ander bestanddeel van de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de foto’s, afbeeldingen, video’s, beschrijvingen, reacties, databanken of logo’s zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten.
Buiten wat noodzakelijk is voor het online gebruik van de website, mag geen enkel bestanddeel dat wordt beschermd door een intellectueel eigendomsrecht worden gekopieerd, gereproduceerd, noch opgeslagen worden op enigerlei wijze zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Vastiau-Godeau of van een titularis van de intellectuele eigendomsrechten. De pagina’s van de website kunnen echter worden opgeslagen of afgeprint voor persoonlijk gebruik.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Vastiau-Godeau is begaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website en de gebruikers van My Vastiau en verbindt zich ertoe om hun persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 en in overeenstemming met de policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Ingeval van geschil van elke aard in verband met My Vastiau, is de enige wetgeving van toepassing het Belgisch recht en hebben de Belgische rechtbanken de exclusieve bevoegdheid.

 

CookieTypeDuurOmschrijving
Noodzakelijk
PHPSESSIDsessie, eigen cookiesessieDeze cookie is afkomstig van PHP-applicaties. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren met als doel het beheren van gebruikerssessies op de website. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
Niet noodzakelijk
test_cookie011 months
Analytics
_gapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gidpermanent, cookie van derden1 dagDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn anoniem geanonimiseerd.
_gatpermanent, cookie van derden1 minuutDeze cookies worden door Google Universal Analytics geïnstalleerd om de aanvraagsnelheid te verlagen om het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.